რისკების მართვა

  • თაღლითური ოპერაციებისგან მაქსიმალური დაცულობა
  • ბიზნესის სპეციფიკიდან გამომდინარე გარკვეული ტიპის ოპერაციებზე განსაკუთრებული კონტროლის დაწესება და მართვა
  • კონკრეტული მერჩენტის კონკრეტულ მოთხოვნილებებზე მორგების აბსოლუტური შესაძლებლობა